Algemene voorwaarden Local Birds Giftcard

Artikel 1: definities
 
LOCAL BIRDS: De besloten vennootschap Local Birds B.V., alsmede aan haar gelieerde rechts­personen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft.
Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan LOCAL BIRDS geld betaalt in ruil waarvoor LOCAL BIRDS een Local Birds giftcard uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van de Local Birds giftcard Producten aanschaft bij Deelnemers.
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en LOCAL BIRDS.
Local Birds giftcard: een door LOCAL BIRDS rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: de “Local Birds giftcard”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
Tegoed: de geldswaarde van minimaal EUR 1 en maximaal EUR 150 die is gekoppeld aan (de unieke code van) een Local Birds giftcard en in de centrale rekeningsadministratie van LOCAL BIRDS is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
Deelnemers: alle bij LOCAL BIRDS aangesloten detailhandelsondernemingen, al dan niet zijnde een webwinkel, waarmee LOCAL BIRDS een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de Local Birds giftcard als betaalmiddel accepteren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met LOCAL BIRDS heeft gesloten.
Producten: alle producten of diensten die bij Deelnemers kunnen worden aangeschaft met de Local Birds giftcard.
Wederverkopers: alle bij LOCAL BIRDS aangesloten ondernemingen waarmee LOCAL BIRDS een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van de Local Birds giftcard.
 
Artikel 2: algemeen
Voor of tijdens het sluiten van de koop van de Local Birds giftcard heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden en heeft de Gebruiker een set ter hand gesteld gekregen. Door de aanschaf van de Local Birds giftcard heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van LOCAL BIRDS, elke Overeenkomst en elke relatie met LOCAL BIRDS, waarbij de Local Birds giftcard al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.localbirds.nl.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
Indien in deze voorwaarden rechten ten behoeve van LOCAL BIRDS zijn opgenomen, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door LOCAL BIRDS in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
LOCAL BIRDS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging
Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.         

Artikel 3: gebruik Local Birds giftcard door Gebruiker
De Gebruiker kan de Local Birds giftcard uitsluitend aanschaffen bij LOCAL BIRDS en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat LOCAL BIRDS niet toe dat de Gebruiker de Local Birds giftcard van anderen koopt.
Het Tegoed op de Local Birds giftcard zal worden geplaatst op een rekening van een speciaal daartoe opgerichte en onafhankelijke stichting: Stichting Beheer lokale tegoeden; een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel.
Na aankoop van de Local Birds giftcard valt het gebruik en de bewaring van de Local Birds giftcard en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van de Local Birds giftcard te bewaren ter bewijs van het aangeschafte Saldo op de Local Birds giftcard en de activering ervan. LOCAL BIRDS accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door LOCAL BIRDS ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van LOCAL BIRDS. LOCAL BIRDS staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
De Local Birds giftcard is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker de Local Birds giftcard overdraagt aan een derde, verplicht Gebruiker zich ervoor zorg te dragen dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
De Local Birds giftcard blijft eigendom van LOCAL BIRDS tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van de Local Birds giftcard geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 10.
De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Local Birds giftcard bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten en Diensten.
Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van LOCAL BIRDS opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of LOCAL BIRDS, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
De Local Birds giftcard is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
Het Tegoed en Saldo van een Local Birds giftcard is gegarandeerd voor een periode van 3 tot 5 jaar vanaf de datum van aanschaf van de Local Birds giftcard en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 12. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van een Local Birds giftcard en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan de Stichting Beheer Lokale Tegoeden. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
LOCAL BIRDS vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
De Gebruiker kan het Tegoed op de Local Birds giftcard een onbeperkt aantal maal gebruiken bij de aanschaf van Producten tot het saldo EUR 0,00 bedraagt.
Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van een Local Birds giftcard, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op de Local Birds giftcard.
De Local Birds giftcard is oplaadbaar. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op voor het tegoed dat later op een kaart is geplaatst.

Artikel 4: verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging
LOCAL BIRDS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Local Birds giftcard. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Local Birds giftcard van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Local Birds giftcard en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan LOCAL BIRDS te melden, opdat LOCAL BIRDS met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Local Birds giftcard, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Local Birds giftcard door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal LOCAL BIRDS de Gebruiker terstond het gebruik van de Local Birds giftcard ontzeggen en de Local Birds giftcard blokkeren. LOCAL BIRDS zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
Bij een beschadigde doch niet misbruikte Local Birds giftcard kan de Gebruiker LOCAL BIRDS verzoeken het Saldo op een nieuwe Local Birds giftcard te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op de Local Birds giftcard niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Local Birds giftcard dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan LOCAL BIRDS te worden toegestuurd: Local Birds B.V, Generaal Vetterstraat 73b, 1059 BT Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

Artikel 5: rechten en verplichtingen LOCAL BIRDS
LOCAL BIRDS heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
LOCAL BIRDS heeft het recht,  doch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op de Local Birds giftcard terug te voldoen aan de Gebruiker.
 
LOCAL BIRDS behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Local Birds giftcard uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.
 
LOCAL BIRDS is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Local Birds giftcard op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover LOCAL BIRDS de Local Birds giftcard buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Local Birds giftcard binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.
 
Artikel 6: aansprakelijkheid LOCAL BIRDS
LOCAL BIRDS is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. LOCAL BIRDS is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met de Local Birds giftcard bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.
LOCAL BIRDS streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert LOCAL BIRDS niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan LOCAL BIRDS gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen LOCAL BIRDS beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.
LOCAL BIRDS is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van de Local Birds giftcard, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van LOCAL BIRDS. In aanvulling op het voorgaande is LOCAL BIRDS onder geen beding aansprakelijk voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de eventuele nadere instructies, die LOCAL BIRDS aan de Gebruiker ter hand stelt, niet naleeft.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften LOCAL BIRDS op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op de Local Birds giftcard, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan een bedrag van maximaal €10.000,- per schadegeval en maximaal €25.000,- per kalenderjaar.
LOCAL BIRDS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Local Birds giftcard door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer de Local Birds giftcard weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij LOCAL BIRDS overeenkomstig artikel 8.
LOCAL BIRDS is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan: overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van LOCAL BIRDS welke niet voor risico van LOCAL BIRDS komen en de omstandigheid dat LOCAL BIRDS een prestatie van een derde, die van be­lang is in verband met de door LOCAL BIRDS te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

Artikel 7: Wet Koop op Afstand
Voor zover de Gebruiker de Local Birds giftcard aanschaft via de webshop van LOCAL BIRDS geldt dat de Wet Koop op Afstand integraal van toepassing is. In overeenstemming met de Wet Koop op Afstand kan de Gebruiker de aangeschafte Local Birds giftcard binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden retourneren aan LOCAL BIRDS, waarbij het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na herroeping aan de Gebruiker zal worden gecrediteerd en wel onder de voorwaarden dat:
de Gebruiker hierover contact met LOCAL BIRDS opneemt. Zonder voorafgaand contact kan LOCAL BIRDS de retourzending niet in ontvangst nemen;
de aan de Gebruiker geleverde Local Birds giftcard en eventuele verpakking onbeschadigd en ongebruikt is en nog verkoopbaar is.
Retourzending dient door Gebruiker in een gesloten voldoende gefrankeerde enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer & bankrekeningnummer aan LOCAL BIRDS worden toegestuurd naar: Local Birds B.V. Generaal vetterstraat 73b, 1059 BTW Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

Artikel 8: klachten
Gebruikers met klachten met betrekking tot de Local Birds giftcard worden verwezen naar de klantenservice van LOCAL BIRDS. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van Local Birds: www.localbirds.nl.

Artikel 9: toepasselijk recht en bevoegde rechter
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Utrecht is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen LOCAL BIRDS en de Gebruiker kennis te nemen, ongeacht het recht van LOCAL BIRDS een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de Gebruiker woonachtig is. Indien LOCAL BIRDS aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de Gebruiker schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de Rechtbank te Utrecht, dient de Gebruiker binnen één maand schriftelijk aan LOCAL BIRDS te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Utrecht bevoegd is. Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de Gebruiker woonachtig is.